2009-10
100%
Shukla Ruchitaben - 88.09%
2010-11
99%
Kacha Mehulbhai - 89.55%
2011-12
99%
Kevadiya Payalben - 92.11%
2012-13
97%
Mori Sangitaben - 92.00%
2013-14 100% Degama Prakashbhai - 92.55%
2014-15 100% Vaneriya Chetan Thakarsinhbhai - 93.54 %